Tarieven

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Wij hanteren voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) een tarief. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In deze tarievenzoeker van de vindt u een overzicht van alle maximumtarieven.
Lees voor meer informatie deze folder

Na elke maand ontvangt u een overzicht van de aan u in rekening gebrachte kosten en het aantal behandelminuten. Dit overzicht kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie van (een gedeelte van) de kosten. Zie de pagina Vergoedingen voor uitgebreide gegevens. Bij psychotherapeutische en psychologische behandelingen brengt uw zorgverzekeraar het eigen risico in rekening, zowel bij gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorg. Samen met u bespreken we in de intakefase wat de (verwachte) kosten zijn van behandeling, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn. Pas na overeenstemming starten we met de behandeling.

Voor 2024 zijn de volgende tarieven vastgesteld

BGGZ en SGGZ

Voor de volledigheid en ter vergelijking vindt u hieronder informatie over de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) en over de hierbij wettelijke vastgestelde maximum tarieven.

De ernst van uw klachten bepaalt in welke behandelcategorie u valt en welke tarieven er gelden.

  • Lichte klachten; we spreken van lichte klachten wanneer u nog goed kunt functioneren op privé, werk en sociaal gebied. Er is sprake van een klacht, maar deze beperkt uw dagelijks functioneren (nog) niet. Het is belangrijk om dan toch in therapie te gaan om zo erger te voorkomen. Dit noemen we preventieve therapie.
  • Matige klachten; matige klachten geven een hoge lijdensdruk. U kunt wel nog functioneren in het dagelijks leven, maar er bestaat een risico op uitval of ziekte. Dit vraagt om directe behandeling.
  • Ernstige klachten; bij ernstige klachten kunt u amper nog functioneren. Er kan sprake zijn van (langdurige) ziekte, uitval, ernstige angst- en depressieve klachten, of langdurige moeheid die niet overgaat. Behandeling is dan noodzakelijk.

De BGGZ is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

De SGGZ biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp.

Overige tarieven

Mocht u geen declaratie willen indienen bij de zorgverzekeraar, dan hanteren wij een vast uurtarief.
Ook voor onverzekerde zorg (zie de pagina Vergoedingen) hanteren wij een vast uurtarief.
De tijd die we besteden aan verslaglegging, onderzoek en overleg met derden zal ook worden opgenomen in de nota.

Bedrag consult niet verzekerde zorg, waaronder seksuologisch consult €130,- per uur (vastgesteld door NZa voor 2024)
Bedrag Supervisie, leertherapie en werkbegeleiding €120,- per uur

Betaling

U krijgt altijd zelf de rekening na elke maand. Deze dient u vervolgens zelf in bij uw zorgverzekeraar. U betaalt het totaalbedrag dat op de factuur staat, ongeacht de vergoeding die u zelf krijgt van uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

We sturen u een factuur aan het eind van elke maand. U wordt verzocht uw factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen. Indien u dit na 30 dagen niet heeft gedaan, krijgt u van ons een herinneringsfactuur. Mocht deze na 14 dagen nog niet zijn voldaan, dan ontvangt u van ons een aanmaning, waaraan € 20,00 administratiekosten zijn verbonden. Als ook deze aanmaning na een periode van 7 dagen niet wordt voldaan, ontvangt u een ingebrekestelling, wederom verhoogd met € 20,00 administratiekosten. Indien ook hierna betaling uitblijft, geven wij na nogmaals 7 dagen uw openstaande factuur uit handen aan een incassobureau, dat de verschuldigde factuur daarna bij u zal innen. Alle bijkomende kosten voortvloeiend uit het inschakelen van het incassobureau zullen bij u in rekening worden gebracht.