Regelgeving

Psychotherapiepraktijk Op Weg heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Daarnaast voldoen wij aan alle relevante wetten en beroepscodes. Ook hebben we een privacystatement opgesteld, waarin staat hoe wij met informatie over onze cliënten omgaan. U leest er op deze pagina meer over.

Privacystatement Jetske Oostelbos en Linda van Kimmenade
Privacystatement Mathilde Gouwetor

Algemeen

In deze folder kunt u lezen wat u moet weten als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde psychotherapeut

De Wet BIG: beroepen individuele gezondheidszorg

De beroepen van klinisch psycholoog en psychotherapeut zijn sinds april 1998 wettelijk geregeld en beschermd in de Wet BIG. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Daarnaast moeten cliënten van de gezondheidszorg kunnen vertrouwen op de kwaliteit en deskundigheid van de zorgverlener. Ook beschermt de wet hen tegen onkundig en onzorgvuldig handelen.

De Wet BIG bevat een aantal voorwaarden voor titelbescherming, registratie en tuchtrecht. Om te kunnen worden ingeschreven in het BIG overheidsregister van klinisch psychologen en psychotherapeuten, moet allereerst met goed gevolg de juiste academische vooropleiding zijn afgerond. Daarnaast moet een postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut zijn voltooid. We staan beiden geregistreerd in het BIG-register en zijn dus wettelijk bevoegd om ons werk als psychotherapeut te mogen voeren. Kijk voor meer informatie op www.bigregister.nl.

De WGBO: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Deze wet regelt de relatie tussen cliënten en hulpverleners. In de wet staan onder meer bepalingen over de behandelrelatie en de geheimhouding van uw gegevens. Daarnaast staat in de WGBO wat uw recht is op informatie/inzage in uw dossier. Ook is beschreven wat uw recht is als u een klacht wilt indienen.

Lees meer over de WGBO.

Avg: Algemene verordening gegevensbescherming

Deze verordening regelt de bescherming van persoonsgegevens.
Lees meer over de Avg.
Lees meer over uw privacy.

Privacyverklaring

Op de factuur van de behandeling komt de code te staan van de hoofddiagnose waarop je bent behandeld. Deze informatie gebruikt de zorgverzekeraar alleen voor betalingsdoeleinden. Als je niet wilt dat de code van de hoofddiagnose bij je zorgverzekeraar terecht komt en er dus geen enkel diagnostisch gegeven wordt vermeld op de factuur, dan kun je een privacyverklaring invullen. Deze moet je vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekeraar, vóór de DBC bij psychotherapiepraktijk Op Weg wordt gesloten en de rekening wordt verstuurd.

Plichten van cliënten

Cliënten worden geacht hun zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van hun problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en betere zorg verlenen. Hoewel dit logisch klinkt, worden vaak uit schaamte, of in de overtuiging dat het onbelangrijk is, zaken niet verteld of anders voorgesteld. Verder wordt van cliënten verwacht dat ze zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken. Een andere belangrijke plicht van cliënten is de zorgverlener te betalen.

Beroepscodes

De Beroepscode voor Psychologen (NIP, 2015).
De Beroepscode voor Psychotherapeuten (NVP, 2018).

De belangrijkste functies van de beroepscodes zijn:
• het bieden van een leidraad voor het beroepsmatig handelen;
• het bevorderen van beroepsethische reflectie;
• het dienen als informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch-psychologen.