Vergoedingen

Psychotherapie wordt in principe volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, mits u bent doorverwezen door uw huisarts en over een verwijsbrief beschikt. Er is geen beperking aan het aantal therapiegesprekken dat vergoed wordt. De behandeling wordt per twee maanden aan u gedeclareerd. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig. Ga voor meer informatie naar Tarieven.

Geen contracten met zorgverzekeraars

Psychotherapiepraktijk Op Weg heeft er expliciet voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. De reden hiervoor is dat wij ons niet kunnen vinden in de voorwaarden die zorgverzekeraars aan deze contracten stellen. De verzekeraars schrijven in toenemende mate voor wat we moeten doen en laten in een behandeling. Dat staat regelmatig haaks op de professionele standaarden in ons vak. Meer informatie over onze bezwaren en zorgen over de GGZ is te vinden op contractvrijepsycholoog.nl.

Kosten

Dat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars betekent niet dat uw zorg bij Psychotherapiepraktijk Op Weg niet vergoed wordt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft gekozen. Heeft u voor 2024 een volledige (100%) restitutiepolis afgesloten, dan worden de kosten van uw behandeltraject meestal (bijna) volledig vergoed.
Een restitutiepolis is over het algemeen duurder dan een naturapolis. U heeft dan echter wel een volledige vrije artsenkeuze en uw behandeling wordt volledig vergoed. Lees er meer over

Indien u een andere polis heeft (bijvoorbeeld een budget-, natura- of een gemengde polis), dan wordt meestal ten minste 60% van de kosten vergoed. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar als u hier vragen over heeft.

Eigen risico

Houd rekening met het eventueel nog te verrekenen eigen risico. Voor 2024 is dit € 385,-. Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij u hoger.

Niet verzekerde zorg

Bepaalde klachten vallen niet onder verzekerde zorg. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingsstoornis/burn-out klachten, seksuologische zorg, rouw, identiteitsproblemen en levensfaseproblemen. Deze klachten kunnen wel bij ons behandeld worden, maar worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Lees er meer over op de pagina Tarieven.

Keuze zorgverzekering

Aan het einde van ieder jaar kunt u een nieuwe verzekeringspolis afsluiten. Mocht u willen overstappen, dan is het goed twee data in de gaten te houden. Vóór 1 januari dient u uw huidige verzekering te hebben opgezegd. Vóór 1 februari van datzelfde jaar moet u een nieuwe verzekeraar hebben gekozen. Voor het eventueel kiezen van een nieuwe verzekering, kunt u gebruikmaken van het overzicht van decontractvrijepsycholoog.nl. Aan de overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

​​Verhindering/annulering afspraak

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren per e-mail of telefoon te laten weten. Zo niet, dan wordt € 50,- als no show-tarief in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.