Wgbo: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

In de WGBO zijn de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten vastgelegd. In de wet staan onder meer bepalingen over de behandelrelatie en de geheimhouding van uw gegevens. Daarnaast staat in de WGBO wat uw recht is op informatie/inzage in uw dossier en het recht om een klacht in te dienen. Lees er hieronder meer over of ga naar de website dwangindezorg.nl.

Behandelrelatie

U wordt zorgvuldig en met respect behandeld, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychologen en Psychotherapeuten. De algemeen aanvaarde patiëntenrechten worden in relatie tot u in acht genomen. De klinisch psycholoog en psychotherapeut mogen geen misbruik maken van hun positie. Er is sprake van een strikt professioneel contact. Een seksueel of erotisch contact tussen klinisch psycholoog en psychotherapeut en cliënt is niet toegestaan. De klinisch psycholoog en psychotherapeut mogen ook geen geschenken aannemen die een klein bedrag te boven gaan.

Geheimhouding van uw gegevens

Geheimhouding van uw gegevens
Als klinisch psychologen en psychotherapeuten hebben wij een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen met uw schriftelijke toestemming mogen wij gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld uw huisarts, een bedrijfsarts, een arbodienst of een verzekeringsmaatschappij. Uw verwijzende (huis)arts wordt in principe – met uw schriftelijke toestemming – geïnformeerd over aanvang, verloop, resultaat en beëindiging van uw behandeling. Als vrijgevestigd klinisch psycholoog en psychotherapeut zijn wij vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig eerst met uw behandelaar te overleggen. Voor het overige mogen wij onze geheimhoudingsplicht alleen in noodsituaties doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Uw behandelaar heeft geen toestemming van u nodig om over uw behandeling te overleggen met collega’s, bijvoorbeeld in een intervisieverband. Ook voor deze collega’s geldt uiteraard een geheimhoudingsplicht.

Lees er meer over in de factsheet Medisch beroepsgeheim.

Het recht van de cliënt op informatie en inzage in het dossier/bewaartermijn van het dossier

Uw gegevens worden bewaard in een dossier. Dat zijn uw persoonlijke gegevens, verwijzing van uw huisarts, intakegegevens, behandelplan, (tussentijdse) evaluatie, eventuele bijstellingen, alsook aantekeningen over de voortgang van uw behandeling. Het dossier en gegevensbestand worden zodanig bewaard, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.

Bij het cliëntendossier wordt gebruikgemaakt van de ‘Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk van de NVvP’. U heeft inzagerecht in uw dossier. U mag wel iets toevoegen aan uw dossier, maar er niets uithalen. De algemene bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd. U kunt ook – schriftelijk – een verzoek indienen om de gegevens eerder te laten vernietigen of langer dan 15 jaar te bewaren.

Het recht een klacht in te dienen

Als u een probleem hebt met uw psychotherapeut of over uw behandeling, kunt u dit het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken en in een gesprek tot een oplossing proberen te komen. Komt u hier niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.
Lees hier meer over in Klachtenregeling Volwassenen

Lees hier meer over klachtenregeling Mathilde Gouwetor